اشکان پردل | شوشتر

۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کوییک توی این کتاب فعالیت‌‌های ذهنی رو هدف قرار داده. کتاب توی ۱ مقدمه، ۴ بخش و ۱ خاتمه نوشته شده. تو بخش مقدمه و ۴ فصل از بخش اول به معرفی خودش، سرگذشتش و ایده‌ی کتاب پرداخته.
ایده‌ی کتاب سه راس مهم (ذهنیت، انگیزه، روش‌ها) داره که توی ۳ بخش بعدی درموردشون حرف زده.

سخن سردبیر

فراخوان ارسال تجربه

شبکه‌های اجتماعی

تجربه ها

تست 3

لاذافلذفقلذفق

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

گفتگو با آنتونیو باردین

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

سبک زندگی

تست 3

لاذافلذفقلذفق

بخوان، ببین، بشنو

دسته‌بندی نشده
مهرداد کشمیری

تست 1

سبسیب یلیل یبلیبل بیلبیلبیل

Read More »