سخن سردبیر

فراخوان ارسال

شبکه‌های اجتماعی

تجربه ها

ماهرشو

جی.آر.آر تالکین و ضرورت اُمید

سبک زندگی

کلمۀ «اُمید» تقریباً 500 بار در کتاب «ارباب حلقه‌های جی.آر.آر تالکین تکرار شده. تالکین این واژه را در قالب شخصیت‌های داستانش تبیین کرده. دو نوع اُمید در ارباب حلقه‌ها مدام تکرار می‌شود؛ امیدی که فریب می‌دهد، اُمیدی که احمقانه است، یک اُمیدِ پوچ و واهی. نمونه‌اش جایی که گَندالف به پیپین دربارۀ سفرِ فرودو و سَم به […]

گفتگو با استاد محمدرضا شجریان بلیبل یبلبیلبیبیلی بلیبل یبل سیب

سبک زندگی

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد. تستی

کنجکاوی‌ها اما همچنان ادامه دارد. ساعتی بعد سایت عصرایران خبری را نقل کرد از یک منبع موثق که استاد شجریان درگذشتند. اما به فاصله چند ساعت این خبر از سوی همایون شجریان تکذیب شد.

سبک زندگی

بخوان، ببین، بشنو

آنچه دیگران درباره سمت و سو می‌گویند