کارمندتان را توبیخ‌ کردید؟ بدون این 4 کار از ریاست خداحافظی کنید

مدیرها فکر می‌کنند اگر کارمندشان را با هدفِ تشویق توبیخ کنند یا سرش داد بزنند، در او انگیزه ایجاد می‌کنند. تازه آن کارمند باید این برخورد را هم دوست داشته باشد و بگوید دستت درد نکند. رئیس‌ها به این می‌گویند «واکنشِ سازنده» یا constructive feedback؛ برخوردی در حدِ حتیِ مشت‌زدن به صورت. نتیجه چیست؟ قاعدتاً […]