سفرنامه دوساله ی من به دنیای هوش مصنوعی به عنوان یک دانشجوی پزشکی سفرنامه دوساله ی من به دنیای هوش مصنوعی به عنوان یک دانشجوی پزشکی